Veel gestelde vragen:

00 Wat doet Crowdbricks en wat maakt het bijzonder?

Crowdbricks legt de verbinding tussen degene die kapitaal nodig hebben voor hun projecten en de investeerders. Crowdbricks is een handelsnaam van Crowdpartners B.V. en wordt gebruikt als label voor onroerend goed financieringen. Daarbij heeft Crowdbricks een begeleidende rol voor beide partijen en Crowdbricks zorgt er voor dat alles administratief bijgehouden wordt en geregistreerd.

Crowdbricks onderscheidt zich in de crowdfundingmarkt door zich te focussen op het financieren van commercieel en verhuurd vastgoed gebruikmakend van een landelijk dekkend netwerk van deskundige intermediairs.
Daarnaast is het via dit platform mogelijk om een hypotheek te vestigen op een registergoed wat meer zekerheid voor de investeerder biedt.

01 Hoe veilig is investeren via Crowdpartners?

Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren ons en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Met het tegoed op uw rekening kunt u investeren in een project. Deze rekening wordt verzorgd door onze payment service provider om te borgen dat de tegoeden en de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders gescheiden zijn van die van Crowdpartners B.V.

Crowdbricks onderscheidt zich in de crowdfundingmarkt door zich te focussen op het financieren van commercieel en verhuurd vastgoed gebruikmakend van een landelijk dekkend netwerk van deskundige intermediairs.
Daarnaast is het via dit platform mogelijk om een hypotheek te vestigen op een registergoed wat meer zekerheid voor de investeerder biedt.

02 Is er een limietbedrag per project voor een investeerder?

De minimale investering in een project is € 250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

03 Is er een limiet aan het investeren via Crowdbricks?

Een consument kan maximaal € 80.000,00 investeren via Crowdbricks in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor zakelijke investeerders geldt zo een limiet niet. We gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de risico's van het investeren via crowdfunding. (zie toelichting Crowdfunding investeerderstoets)

04 Hoe open ik een Crowdpartners rekening?

Het openen van een rekening bij Crowdpartners in samenwerking met onze payment service provider is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening-openen’ button.

  1. Maak uw keuze voor het type rekening dat u wilt openen, bijvoorbeeld particulier of zakelijk.
  2. Vul uw gegevens online in. Voor het openen van een rekening heeft u onder andere het volgende nodig: uw fiscaal identificatienummer, een kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) en in geval van een Nederlandse zakelijke rekening ook het Kamer van Koophandel nummer of buitenlandse equivalent.
  3. Accepteer online de Algemene Voorwaarden van Crowdpartners, inclusief de Gebruikersvoorwaarden van Online Payment Platform, en onderteken de Gebruikersovereenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Gebruikersovereenkomst kunt u vooraf online inzien en eventueel printen.
  4. Om uw registratie goed te keuren wordt uw identiteit, naam-nummer van de bankrekening, en voor bedrijven ook de uiteindelijk belanghebbenden gevalideerd. Hiervoor wordt u gevraagd een aantal stappen online te doorlopen, bijvoorbeeld het uploaden van een kopie identiteitsbewijs of in Nederland via IDIN. De naam-nummer controle op de bankrekening wordt gedaan op basis van uw eerste investering, een iDeal betaling of het uploaden van recent bankafschrift met daarop herkenbaar uw naam en rekeningnummer.


Na afloop krijgt u een welkomst-mail en kunt direct gebruik maken van uw rekening om te investeren.

En zodra ook de eindcontrole gedaan is, wordt de rekening definitief en ziet u bij de status van de rekening: “goedgekeurd”.

In lijn met de voorschriften van de AFM wordt een investeerderstoets afgenomen als u de eerste keer gaat investeren om u bewust te maken van de risico’s van investeren in crowdfunding. U krijgt de uitslag direct te zien.

05 Zijn mijn rekening gegevens als investeerder openbaar?

Nee, uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf met het gekozen wachtwoord.

06 Kan ik ook een ‘en/of’ rekening openen?

Ja u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.

07 Kan ik ook een rekening voor een minderjarig kind openen?

Ja, daartoe verzoeken we u met ons contact op te nemen.

08 Hoe goed zijn mijn gegevens/rekeningen beveiligd?

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Met het zelf activeren van twee-factorauthenticatie via email of sms voor de toegang tot uw rekening verstrekt u de beveiliging.

09 Hoe veilig is investeren via Crowdbricks?

Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren ons en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Met het tegoed op uw rekening kunt u investeren in een project. Deze rekening wordt verzorgd door onze payment service provider om te borgen dat de tegoeden en de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders gescheiden zijn van die van Crowdpartners B.V.

10 Welke risicoclassificaties hanteren wij?

Crowdbricks is het onroerend goed label van Crowdpartners en bemiddelt bij het tot stand brengen van “buy-to-let” en commercieel onroerend goed financieringen. Met ons ervaren team kunnen we crowdfunding projecten goed faciliteren en we hebben een state-of-the-art platform, de vergunningen en goede backoffice.

Crowdbricks laat de financieringsvoorstellen beoordelen door RatingPartners B.V. uit Almere (een aan Crowdpartners B.V. gelieerde onderneming). De relevante gegevens worden beoordeeld en getoetst naar de normen van algemene opvattingen over verantwoorde kredietverlening. Ook een BKR toetsing of de Graydon betalingswaardering kan deel uitmaken van de beoordeling Op basis daarvan wordt een Risicoclassificatie toegekend. Het is echter aan uzelf om een oordeel te vormen en te besluiten om al of niet op een financieringsvoorstel in te gaan.

Crowdpartners beschikt over een ontheffing verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden op grond van artikel 4.3, vierde lid van de WTF (Wet Financieel Toezicht). Tevens is er een vergunning voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecaire financieringen. Crowdpartners is opgenomen in het AFM register en staat onder toezicht van de AFM (www.afm.nl).

Risico en rendement
Aan elke kredietverlening is risico verbonden. Daarbij geldt in principe ook dat de rente hoger dient te zijn naarmate het risico groter is. Andersom is ook van toepassing: een hoge rente duidt meestal op een groter risico. Crowdbricks zal erop toezien dat de rente in een redelijke verhouding staat tot de risicoclassificatie..

Spreiding van uw investering
Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken.
Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdbricks €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Spreiding van uw investering
Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken.
Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdbricks €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Geen garantie voor uw investering
Crowdbricks probeert u een zo goed mogelijk beeld te geven van de kredietnemer en diens vooruitzichten. De risicoclassificaties worden zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Uw investering is echter ongeacht de risicoclassificatie en de Graydon Betalingswaardering altijd volledig voor uw eigen rekening en risico en wordt niet door ons gegarandeerd.

Risico Classificatie
De Risicoclassificaties van Crowdbricks zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag. Ze worden volgens een onafhankelijke methodologie vastgesteld, waarbij getracht is één jaar vooruit te kijken. De classificatie is het resultaat van gewogen scores van verschillende factoren. Het belangrijkste criterium bij de risicoclassificatie is dat de leningnemer voldoende cashflow genereert om rente en aflossing te voldoen. Voor zakelijke kredieten wordt dan gekeken naar omgevingsfactoren (zoals de vooruitzichten van de sector), Bedrijfs- en financiële risico’s (duurzaamheid winstgevendheid, capaciteit om cash te genereren en leverage/vermogensstructuur) en Management & Transparantie. En voor kredieten aan particulieren voor verhuurd onroerend goed onder andere naar de capaciteit om een positieve cashflow te genereren uit de verhuur en de vermogensstructuur.

Probability of Default
Het maken van een risicoclassificatie is een gebruikelijke aanpak in de financiële wereld. Er wordt een inschatting van de “Probability of Default” gemaakt, oftewel de kans dat een kredietnemer in gebreke zal zijn, dus zijn verplichtingen niet kan nakomen. Deze inschatting kan worden uitgedrukt in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen, en wordt gekoppeld aan de score.

Risico Classificatie
Voor verhuurd onroerend goed door een particulier hanteren wij tegen de achtergrond van diens financiële situatie onderstaande aanpak om iets over de “Probability of Default” te kunnen zeggen. Wij hanteren vijf risicoclassificaties, die uiteindelijk aangeven hoe groot de kans is dat de kredietnemer in gebreke zal blijven.

Deze inschatting kan worden uitgedrukt in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen, en wordt gekoppeld aan een cijfer.

Risico Classificatie – Verhuurd Onroerend Goed Particulieren
Voor verhuurd onroerend goed door een particulier hanteren wij tegen de achtergrond van diens financiële situatie onderstaande aanpak om iets over de “Probability of Default” te kunnen zeggen. Wij hanteren vijf risicoclassificaties, die uiteindelijk aangeven hoe groot de kans is dat de kredietnemer in gebreke zal blijven.

Risicoclassificatie overzicht:
1 = financieringscapaciteit > 140%
2 = financieringscapaciteit <= 140% > 125%
3 = financieringscapaciteit <= 125% > 110%
4 = financieringscapaciteit <= 110% > 100%,
5 = financieringscapaciteit <= 100%

Met financieringscapaciteit wordt bedoeld: huuropbrengsten minus (i) de gemiddelde jaarlijkse rentebetalingen gemeten over de eerste 5 jaar en (ii) aflossingen op basis van een dertigjarige looptijd en (iii) standaard 15% kosten (o.a. voor onderhoud), dit alles in relatie tot de totale oorspronkelijke hoofdsom (dus zonder rekening te houden met aflossingen), en de ontwikkeling daarvan tijdens de gehele looptijd. Naarmate er meer overblijft na rente en aflossing is er meer ruimte om tegenvallers op te vangen. Vervolgens kijken we, na de financieringscapaciteit, ook naar de dekkingswaarde van het onroerend goed, want in geval van betalingsproblemen en een gedwongen verkoop van het onderpand zal de opbrengst van het pand waarschijnlijk minder zijn dan de getaxeerde marktwaarde. Deze dekkingswaarde stellen we op 80% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat.  We zijn daarbij conservatief: een hoge dekkingswaarde zal de risicoclassificatie uitsluitend verbeteren indien de financieringscapaciteit 110% is of beter, want voldoende financieringscapaciteit is doorslaggevend. Een lage dekkingswaarde zal de risicoclassificatie altijd negatief beïnvloeden. Bovenstaande risicoclassificaties (1 t/m 5) worden stapsgewijze aangepast. We gaan hierbij uit van de Loan-to-Value (LTV), de verhouding tussen financiering en dekkingswaarde, en tellen bij de risicoclassificatie punten op volgens onderstaande tabel:

LTV tabel:
- 1 =< 50%
+0 > 50% <= 70%
+1 > 70% <= 90%
+2 > 90%

voorbeelden risico-classificatie:
RC 1 met LTV < 50% is RC 1 (1-1) (maar beter dan 1 kan niet)
RC 1 met LTV 60% is RC 1 (1+0)
RC 2 met LTV 80% is RC 3 (2+1)
etc.

en dit zullen we dan in ons projectinformatie als volgt weergeven:

crowdbricks-crowdfunding-o

Crowdpartners publiceert uitsluitend financieringsvoorstellen met een uiteindelijke Risico-Classificatie van 4 of beter.

Wat betekent dit
Naarmate de risicoclassificatie oploopt neemt de kans toe dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen. Een financiering met een risicoclassificatie 4 kan dus nog aanvaardbaar zijn, maar de kans dat u uw geld kwijtraakt is groter dan bijvoorbeeld bij 2. In de projectinformatie zullen we belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen vermelden.
Houd ook rekening met de looptijd en de zekerheid. Een eerste hypotheek (met recht van parate executie) is beter dan een tweede of derde (die dat recht niet heeft).

Zekerheden
Eventuele zekerheden als bijvoorbeeld een eerste hypotheek of privé-garantie van ondernemer zullen wij vermelden in het financieringsvoorstel. De waarde van een zekerheid wordt mede bepaald door de status of de omstandigheden. Bijvoorbeeld door de locatie, het onderhoud en het gebruik van een pand en zal er verschil in de waarde zijn van een pand dat al verhuurd is, of waar als het pand nog moet worden verbouwd en pas in toekomst verhuurd gaat worden.


Hypothecaire zekerheidsstelling.
Namens de investeerders wordt door Crowdbricks bij de notaris veelal een recht van hypotheek gevestigd op het commerciële vastgoed of register goed waarop de lening betrekking heeft. Mochten er onverhoopt aflossingsproblemen ontstaan bij de leningnemer, dan kan Crowdbricks namens de investeerders optreden en in het uiterste geval het recht van hypotheek doen gelden.

Achterstelling
Indien er bij de leningnemer al een bancaire kredietfaciliteit bestaat en daarvoor de meeste activa als zekerheid zijn overgedragen, heeft de financiering in feite meer een achtergesteld karakter. Dat betekent dat u uw geld bij een faillissement e.d. waarschijnlijk niet terug zult krijgen, tenzij er voldoende specifieke zekerheden zijn gegeven die u ‘voorrang verlenen’, zoals een krediethypotheek. Crowdbricks zal bij elk voorstel onderzoeken of er naar hun mening sprake is van een feitelijke achterstelling en zal dit dan vermelden.

Verpandingen
Afhankelijk van de situatie zullen we leningnemer verzoeken de huurpenningen en opstaldekkingen te verpanden via de verstrekte hypotheek voor onroerend goed of verpanding van bedrijfsmiddelen en inventaris. Eventueel ook een overlijdensdekkingen. Dit geeft nog meer zekerheid aan de investeerders.

Graydon Betalingswaardering
De Graydon Betalingswaardering (
www.graydon.nl) is gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van de aanvraag en wordt uit de Graydon rapportage van betreffende leningnemer overgenomen.
Gedurende de looptijd van de financiering wordt de Graydon betalingswaardering bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer niet aangepast. De scores voor Betalingswaardering worden vastgesteld op een schaal van 1.0 tot 10.0 (hoe lager hoe slechter) op basis van gewogen ervaringsfeiten, waarbij negatieve ervaringen zwaarder meewegen. De instapscore is 5.5.

BKR toetsing

Crowdbricks toetst (alle particuliere) leningnemers bij het BKR (www.bkr.nl).

In gebreke

Als de leningnemer in gebreke blijft bij het betalen van rente en aflossingen dan kunnen maatregelen genomen worden om de openstaande vordering te incasseren. Crowdbricks handelt in deze in het belang van de schuldeisers om binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen, zo mogelijk, schuldeisers een uitkering te doen toekomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van leningnemer, indien verhaalbaar.

Crowdbricks streeft naar verantwoorde financieringen en hanteert daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een investeringsprofiel op te stellen. 

11 Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terug betaald zijn?

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage met een rentevaste periode. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

12 Kan ik nog investeren als het doelbedrag is behaald?

Nee, de inschrijving stopt zodra het doelbedrag is behaald. Direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten, en is er in de regel na 14 dagen de verplichting om een rentevergoeding te gaan voldoen. Bij de verstrekking van de lening wordt het geld ter beschikking gesteld aan de aanvrager en starten in de daarop volgende maand de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen.

13 Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

Onderstaand vindt u de tarieven voor de Crowdpartners rekening:

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Beheerkosten van de rekening:
Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0% p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9% over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).

De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.

Minimum tarief, voor nu: € 0,00.
Rente over het saldo op de rekening: 0,0 %
Bij- of afschrijvingen: € 0,00
Fiscaal jaaroverzicht: € 0,00

14 Hoe boek ik geld over naar mijn Crowdpartners rekening?

Dit doet u via iDeal in de Mijn Crowdpartners omgeving of door een overschrijving te doen met onderstaande gegevens:

Ten gunste van: IBAN NL96 DEUT 7053 2405 59
BIC DEUTNL2A
Ten name van: Crowdpartners by Online Payments Stichting
Omschrijving: uw unieke betalingskenmerk

Nadat het geld op uw Crowdpartners rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten uw tegoed te investeren in één of meerdere projecten op onze website.

15 Kan ik via iDeal investeren?

Ja, u kunt direct via iDeal investeren, bijvoorbeeld als u geen of onvoldoende saldo op uw rekening. Na de iDeal overboeking bevestigt u zoals gebruikelijk de investering. De investering wordt dan direct verwerkt en is meteen zichtbaar in uw Mijn Crowdpartners omgeving. Er zijn geen kosten aan de investering via iDeal verbonden.

16 Waarom staat er soms 'Investeren start over.' Bij een project?

We publiceren tenminste 48 uur voordat de inschrijving op een project van start gaat de projectinformatie, zodat rekeninghouders daar kennis van kunnen nemen.
Als je wilt investeren kan je ondertussen alvast geld overboeken naar je Crowdpartners rekening of als je nog geen rekening hebt er een openen.
Er wordt aangegeven hoelang het nog duurt voordat de 48-uurs periode verstreken is en het investeren start.

17 Wat gebeurt er met het geld na het investeren?

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie en gereserveerd voor het project. Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

18 Wat kan ik als investeerder doen om projecten - waar ik in heb geïnvesteerd - succesvol te maken?

U investeert in een commercieel vastgoed project omdat u het volledige vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het commercieel vastgoed project is het promotie indien u laat weten aan derden in welk commercieel vastgoed project u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in projecten nog succesvoller en kunnen wij samen meer commercieel vastgoed projecten financieren.

19 Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt. 

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

20 Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terugbetaald zijn?

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

21 Hoe selecteert Crowdpartners projecten?

Crowdpartners stelt hoge eisen aan de aanvragen die via onze partners binnen komen. In de eerste plaats selecteren wij onze partners op hun deskundigheid, ervaring en reputatie. Wat betreft de aanvragen via onze partners willen wij de grootst mogelijke zekerheid dat de aanvrager in staat is de lening af te lossen gedurende de looptijd. Dat betekent dat wij kijken naar de solvabiliteit en de rentabiliteit van het bedrijf, naar de juridische structuur, naar het schuldverleden en naar de personen achter het bedrijf of het vastgoed. Wij beoordelen zelf de kredietwaardigheid en gebruiken de score van Graydon voor de vaststelling van de betalingswaardering. Crowdpartners kent op basis daarvan een risico-classificatie toe aan het bedrijf en/of de persoon die de aanvraag doet. Gedurende de looptijd van de lening worden de leningnemers op geregelde tijden om informatie gevraagd om u als investeerder te kunnen informeren over de voortgang van het bedrijf. Als investeerder blijft u een beeld houden van de groei van het bedrijf of de staat van het vastgoed.

22 Welke bedrijven en stichtingen zijn bij Crowdpartners BV betrokken?

Crowdpartners is een crowdfunding platform dat begin 2014 is opgericht om het direct investeren in bedrijven en vastgoed mogelijk te maken. Daarnaast kent Crowdpartners een structuur om de leningen met daarbij behorende zekerheden en de geldstromen in samenwerking met de payment service provider via separate stichtingen te laten verlopen om de belangen van de investeerders zo goed mogelijk te borgen. Dat zijn respectievelijk de stichtingen: Stichting Crowdpartners Leningmanager, Stichting Crowdpartners Zekerhedenagent en Stichting Crowdpartners Trust. Tot slot zijn De Financiers, Agrifunding en RatingPartners handelsnamen van Crowdpartners.

23 Met welke payment service provider werkt Crowdpartners samen?

Crowdpartners heeft met Online Payment Platform B.V. uit Delft een licentieovereenkomst gesloten voor het geïntegreerd verlenen en afwikkelen van betalingsverkeerdiensten via onze website. Online Payment Platform B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

24 Kan ik de maandelijkse ontvangsten direct op een tegenrekening overboeken?

U heeft de keuze om de ontvangen maandelijkse rente en aflossingen automatisch naar uw bankrekening te laten overboeken, of op uw Crowdpartners rekening te laten staan om in nieuwe projecten te investeren.

25 Wat gebeurt er als de lener niet alle aflossingen heeft voldaan aan het einde van de looptijd?

Als de lener aan het einde van de looptijd niet alle aflossingen heeft voldaan zal de stichting optreden namens alle investeerders. De stichting zal als een bank maatregelen treffen en in het ergste geval het leningsobject vorderen en verkopen.

26 Crowdfunding valt niet onder het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In tegenstelling tot spaargelden bij banken, vallen de door Crowdpartners verstrekte leningen niet onder het depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel. Dit betekent dat aan investeren via crowdfunding meer risico’s zijn verbonden.

27 Hoe open ik een pdf-document in Mijn Crowdpartners?

Doe een dubbel-klik met de linker muisknop of  één klik met de rechter muisknop en open de pdf in een nieuw venster.

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312